privacy

Dit document rapporteert de algemene gebruiksvoorwaarden van de MYLOOKING-website die de boeking en verkoop van schoonmaakdiensten aanbiedt.

 • Definities

Om een ​​volledig begrip en acceptatie van deze algemene voorwaarden mogelijk te maken, hebben de volgende termen, in enkelvoud en meervoud, de hieronder aangegeven betekenis: 

 • Houder: Mylooking srl, met statutaire zetel in Via Enrico Bertana 1, Casale Monferrato, BTW-nummer/fiscaal nummer 04061530137, REA 310197, volgestort aandelenkapitaal € 10.000,00, PEC-adres Mylooking@pec.it  
 • applicazione: de MYLOOKING-website 
 • Services: schoonmaakdiensten boeken 
 • Gebruiker: iedere persoon die toegang heeft tot de Applicatie en deze gebruikt 
 • Professionele gebruiker: de volwassen natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit voor de uitvoering of behoeften van zijn ondernemers-, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit 
 • inhoud: elk tekst- of multimedia-element aanwezig op de Applicatie, bijvoorbeeld advertenties, invoegingen, recensies, afbeeldingen, enz. 
 • Voorwaarden: dit contract dat de relaties regelt tussen de Eigenaar en de Gebruikers en de boeking en verkoop van de Diensten via de Applicatie. 
 • Toepassingsgebied van de Voorwaarden

Gebruik van de Applicatie houdt aanvaarding van de Voorwaarden door de Gebruiker in. Als de Gebruiker niet van plan is de Voorwaarden en/of enige andere opmerking, juridische kennisgeving, daarin gepubliceerde of verwezen informatie te aanvaarden, mag hij/zij de Applicatie of de daaraan gerelateerde diensten niet gebruiken.

De Voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. 

De toepasselijke Voorwaarden zijn de Voorwaarden die van kracht zijn op de datum van verzending van de aankooporder of de aanvraag tot levering van een Dienst.

Alvorens de Applicatie te gebruiken, wordt de Gebruiker verzocht de Voorwaarden aandachtig te lezen en op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment, zelfs na de registratie van de Gebruiker, naar eigen goeddunken de grafische interface van de Applicatie, de Inhoud en hun organisatie, evenals elk ander aspect dat kenmerkend is voor de functionaliteit en het beheer van de Applicatie, te wijzigen. en, indien nodig, de relevante instructies aan de Gebruiker meedelen. 

 • Aankoop via de applicatie

Alle Diensten die via de Applicatie worden aangeboden, worden gedetailleerd beschreven op de relevante Dienstenpagina's (kenmerken, beschikbaarheid, prijs, leveringstijden, extra kosten, enz.). 

Aankopen van een of meer Diensten via de Applicatie zijn toegestaan ​​voor Professionele Gebruikers. 

Aankopen zijn voor natuurlijke personen alleen toegestaan ​​op voorwaarde dat zij meerderjarig zijn. Voor minderjarigen moet elke aankoop en/of aanvraag voor het verlenen van Diensten via de Applicatie worden onderzocht en geautoriseerd door de ouders of degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefenen.

Het aanbod van de Diensten via de Applicatie vormt een uitnodiging tot het aanbieden en de door de Gebruiker verzonden bestelling zal geldig zijn als een contractueel aankoopvoorstel, onder voorbehoud van bevestiging en/of aanvaarding door de Eigenaar zoals hieronder beschreven. Daarom heeft de Eigenaar, naar eigen goeddunken, het recht om de bestelling van de Gebruiker al dan niet te accepteren, zonder dat laatstgenoemde om welke reden dan ook bezwaar kan maken of ergens over kan klagen.

Het contract voor de verkoop van de Diensten komt tot stand met de aanvaarding door de Eigenaar van het contractvoorstel van de Gebruiker. De Eigenaar aanvaardt het contractuele voorstel van de Gebruiker door de bestelbevestiging te sturen naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres, dat de datum van de bestelling, de gegevens van de Gebruiker, de kenmerken en de beschikbaarheid van de Dienst, de prijs of de berekeningswijze van de Dienst zal bevatten. prijs, eventuele verdere extra kosten en belastingen, leverings- en uitvoeringstermijnen, de wijze van uitoefening van het herroepingsrecht of de eventuele uitsluiting ervan en de garantie. 

Het contract voor de verkoop van Diensten wordt tussen de partijen niet als effectief beschouwd als er geen sprake is van wat in het vorige punt is aangegeven.

In het geval dat de Dienst niet beschikbaar is, zal de Eigenaar de Gebruiker op de hoogte stellen van de nieuwe leverings- of leveringsvoorwaarden, met de vraag of hij van plan is de bestelling al dan niet te bevestigen. Het is duidelijk dat het contract als afgerond wordt beschouwd met betrekking tot de door de Eigenaar geaccepteerde Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de juistheid van de gegevens vermeld in de orderbevestiging te verifiëren en eventuele fouten onmiddellijk aan de Eigenaar mee te delen en een kopie van zijn bestelling, de betreffende bevestiging en de Voorwaarden te bewaren.

 • registratie

Om de functies van de Applicatie te kunnen gebruiken, moeten Gebruikers zich registreren door alle gegevens die op het relevante registratieformulier worden gevraagd naar waarheid en volledig te verstrekken en het privacybeleid volledig te accepteren (https://www.mylooking.com/privacy/) en de Voorwaarden. 

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veiligstellen van zijn/haar toegangsgegevens, die uitsluitend door de Gebruiker mogen worden gebruikt en niet aan derden kunnen worden overgedragen. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze geheim te houden en ervoor te zorgen dat geen enkele derde er toegang toe heeft, en de Eigenaar onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij een oneigenlijk gebruik of ongeoorloofde openbaarmaking ervan vermoedt of opmerkt.

De Gebruiker garandeert dat de tijdens de registratieprocedure verstrekte persoonlijke gegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn en verbindt zich ertoe de Eigenaar te vrijwaren van iedere schade, schadevergoedingsplicht en/of sanctie die voortvloeit uit en/of in enig opzicht verband houdt met de overtreding door een deel van de regels van de Gebruiker over registratie bij de Applicatie of het onderhouden van registratiegegevens.

 • Accountannulering en -sluiting

De Geregistreerde Gebruiker kan op elk moment stoppen met het gebruik van de Applicatie en zijn of haar account deactiveren of de annulering ervan aanvragen via de Applicatie-interface, indien mogelijk, of door een schriftelijke mededeling te sturen naar het e-mailadres cleaningpn@gmail.com

In geval van overtreding door de Gebruiker van de Voorwaarden of van de toepasselijke wettelijke bepalingen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om het account van de Gebruiker op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te sluiten.

 • Prijzen en betalingen

Voor elke geboekte Dienst wordt de prijs aangegeven inclusief BTW, indien verschuldigd. Indien de aard van de Dienst het onmogelijk maakt deze vooraf te berekenen, worden de methoden voor het berekenen van de prijs aangegeven. 

Bovendien worden eventuele belastingen en extra kosten aangegeven die kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte betaalmethode. Indien deze kostenposten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, wordt aangegeven welke kosten aan Gebruiker in rekening worden gebracht. 

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijs van de Diensten en eventuele extra kosten te wijzigen. Het is duidelijk dat eventuele prijswijzigingen in geen geval gevolgen zullen hebben voor contracten die reeds vóór de wijziging zijn gesloten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de prijs van de Dienst te betalen op de tijdstippen en op de manieren aangegeven in de Applicatie en om alle gevraagde gegevens door te geven.

De Applicatie maakt gebruik van tools van derden voor de verwerking van betalingen en komt op geen enkele wijze in contact met de verstrekte betalingsgegevens (creditcardnummer, naam van de eigenaar, wachtwoord, enz.).

Als deze tools van derden de betalingsautorisatie weigeren, kan de Eigenaar de Diensten niet leveren en kan hij op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden.

 • billing

Aan de Gebruiker die de factuur wenst te ontvangen, wordt om de factuurgegevens gevraagd. Voor het uitreiken van de factuur wordt de door de Gebruiker verstrekte informatie als geldig beschouwd, waarvan hij verklaart en garandeert dat deze waarheidsgetrouw is, waarbij de Eigenaar in dit opzicht de grootst mogelijke schadeloosstelling wordt verleend. 

 • Wijze van levering van de Diensten 

De Eigenaar zal de Diensten aan de Gebruiker leveren op de wijze en op de dagen die zijn geboekt op de Applicatie en vermeld in de orderbevestiging. 

In het geval dat het niet mogelijk is om de gevraagde Diensten binnen deze termijn te leveren, zal de Gebruiker hiervan onmiddellijk via e-mail op de hoogte worden gesteld, met vermelding van het tijdstip waarop hij deze naar verwachting zal kunnen leveren of de redenen die de levering onmogelijk maken. 

Indien de Gebruiker niet van plan is de nieuwe termijn te aanvaarden of de levering onmogelijk is geworden, kan hij/zij verzoeken om terugbetaling van het betaalde bedrag, dat onmiddellijk zal worden gecrediteerd via dezelfde betaalmethoden die de Gebruiker voor de aankoop heeft gebruikt, binnen een maximum van 14 dagen vanaf de datum waarop de Eigenaar kennis kreeg van het terugbetalingsverzoek.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht van professionele gebruikers

Aan de professionele gebruiker wordt geen herroepingsrecht verleend uit de overeenkomst voor de verkoop of levering van de diensten. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de vermelding van een BTW-nummer in de bestelling hem automatisch kwalificeert als Professionele Gebruiker, voor wie het herroepingsrecht niet is voorzien.

 • Voorwaarden voor annulering en terugbetaling van boekingen

De Eigenaar biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de reservering kosteloos te annuleren als de Gebruiker deze 14 dagen vóór de datum van uitvoering van de Dienst annuleert en in dit geval wordt de volledige betaalde prijs terugbetaald.

Indien de Gebruiker de boeking minder dan 14 dagen vóór de datum van uitvoering van de Dienst annuleert, wordt 50% van de betaalde prijs terugbetaald.

De terugbetaling van de prijs vindt plaats binnen maximaal 30 dagen vanaf het verzoek.

-de bestelling kan 1 dag vóór de dienst niet worden geannuleerd.

 

Neem voor meer informatie contact op met de Eigenaar op het e-mailadres cleaningpn@gmail.com

 • Inhoud geplaatst door gebruikers

De Gebruiker kan Inhoud naar de Applicatie uploaden, op voorwaarde dat deze niet illegaal is (d.w.z. obsceen, intimiderend, lasterlijk, pornografisch, beledigend of op enigerlei wijze illegaal of in strijd met de privacy-, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de Eigenaar en/of derden). partijen), misleidend of anderszins niet schadelijk voor de Eigenaar en/of derden, of geen virussen, politieke propaganda, commerciële verzoeken, massale e-mails of enige andere vorm van spam bevatten. In geval van een geschil door derden neemt de Gebruiker de volledige verantwoordelijkheid op zich en verbindt hij zich ertoe de Eigenaar te vrijwaren van eventuele schade, verlies of kosten.

De Gebruiker garandeert dat de Inhoud door volwassenen via zijn account naar de Applicatie wordt verzonden. Voor minderjarigen moet het verzenden van Inhoud worden onderzocht en geautoriseerd door de ouders of degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid uitoefenen.

De Gebruiker is volledig en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie met betrekking tot de functies van publicatie, raadpleging, beheer van de Inhoud en contact tussen Gebruikers en is daarom de enige garant en verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en wettigheid van de Inhoud. en hun eigen gedrag.

Het is verboden een e-mailadres te gebruiken dat niet het eigendom is van de Gebruiker, de persoonlijke gegevens en inloggegevens van een andere Gebruiker te gebruiken om hun identiteit te stelen, of op andere wijze de oorsprong van de Inhoud verkeerd voor te stellen.

De Eigenaar kan geen nauwkeurige controle over de ontvangen Inhoud garanderen en behoudt zich het recht voor om op elk moment de Inhoud te verwijderen, verplaatsen of wijzigen die, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, lasterlijk, obsceen of schadelijk voor de rechten van auteurs en handelsmerken lijkt. of in ieder geval onaanvaardbaar.

Gebruikers verlenen de Eigenaar een niet-exclusief gebruiksrecht op de verzonden Inhoud, zonder beperkingen van geografische gebieden. De Eigenaar mag daarom, rechtstreeks of via vertrouwde derde partijen, gebruiken, wijzigen, kopiëren, verzenden, extraheren, publiceren, distribueren, publiekelijk uitvoeren, verspreiden, afgeleide werken maken, hosten, indexeren, opslaan, annoteren, codificeren, wijzigen en aanpassen (inclusief zonder beperking het recht om de Inhoud (inclusief afbeeldingen, berichten, inclusief audio en video) aan te passen voor verzending via welk communicatiemiddel dan ook) in welke vorm dan ook, die door de Gebruiker kan worden verzonden, ook via derden.

De verzonden inhoud wordt niet geretourneerd en de Eigenaar is niet aansprakelijk jegens gebruikers voor verlies, wijziging of vernietiging van de verzonden inhoud.

Het volgende is uitdrukkelijk verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Eigenaar: i) het gebruik van systemen voor het automatisch laden van advertenties, behalve die welke uitdrukkelijk zijn toegestaan, ii) de seriële publicatie en/of het beheer van advertenties namens derden op welke manier dan ook, iii) de diensten van de Eigenaar doorverkopen aan derden.

 • Industriële en intellectuele eigendomsrechten 

Alle inhoud van de Applicatie, inclusief teksten, documenten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, hun opstelling en hun aanpassingen, zijn beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake handelsmerkbescherming. De Applicatie kan ook afbeeldingen, documenten, logo's en handelsmerken bevatten van derden die de Eigenaar uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze op de Applicatie te publiceren. Behalve voor strikt persoonlijk gebruik is het niet toegestaan ​​om de Inhoud te kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren of gebruiken zonder specifieke toestemming van de Eigenaar. 

 • Garantieverklaring

De Applicatie wordt geleverd "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" en de Eigenaar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de Applicatie, noch biedt hij enige garantie dat de Applicatie aan de behoeften van de Gebruikers zal voldoen of dat deze zal voldoen aan de behoeften van de Gebruikers. not have zal nooit worden onderbroken of zal vrij zijn van fouten of zal vrij zijn van virussen of bugs.

De Eigenaar zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Applicatie 24 uur per dag ononderbroken beschikbaar is, maar kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als, om welke reden dan ook, de Applicatie op enig moment of voor enige periode niet toegankelijk en/of operationeel is. De toegang tot de Applicatie kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van systeemstoringen, onderhoud, reparaties of om redenen die totaal geen verband houden met de wil van de Eigenaar of voor gevallen van overmacht.

 • Beperking van aansprakelijkheid

De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de Gebruiker, behalve in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, voor slechte dienstverlening of storingen in verband met het gebruik van internet buiten zijn controle of die van zijn leveranciers.

Bovendien is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor schade, verliezen en kosten die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet uitvoeren van het contract om redenen die niet aan hem kunnen worden toegeschreven, waarbij de Gebruiker alleen recht heeft op een mogelijke volledige terugbetaling van de betaalde prijs en eventuele extra kosten. ondersteund. 

De Verwerkingsverantwoordelijke aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel frauduleus of illegaal gebruik dat door derden kan worden gemaakt van creditcards en andere betaalmiddelen, aangezien deze op geen enkele wijze in contact komt met de gebruikte betalingsgegevens (aantal creditcards, eigenaarsgegevens). naam, wachtwoord, enz.) 

De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor:

 • elk verlies van commerciële kansen en elk ander verlies, zelfs indirect, dat mogelijk door de Gebruiker wordt geleden en dat geen direct gevolg is van de schending van het contract door de Eigenaar
 • onjuist of ongepast gebruik van de Applicatie door Gebruikers of derden
 • de uitgifte van onjuiste documenten of belastinggegevens als gevolg van fouten met betrekking tot de door de Gebruiker verstrekte gegevens, waarbij laatstgenoemde als enige verantwoordelijk is voor de juiste invoeging

In geen geval kan de Eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag dat groter is dan het dubbele van de door de Gebruiker betaalde kosten.

 • Belangrijke kracht

De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of vertraagd nakomen van zijn verplichtingen, voor omstandigheden buiten de redelijke controle van de Verwerkingsverantwoordelijke als gevolg van overmacht of, in ieder geval, van onvoorziene en onvoorzienbare gebeurtenissen en, in ieder geval, onafhankelijke van zijn wil..

De nakoming van de verplichtingen door de Eigenaar wordt als opgeschort beschouwd gedurende de periode waarin zich overmacht voordoet.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal elke actie ondernemen die binnen zijn macht ligt om oplossingen te vinden die de correcte nakoming van zijn verplichtingen mogelijk maken, ondanks het voortduren van gevallen van overmacht.

 • Links naar sites van derden

De Applicatie kan links naar sites/applicaties van derden bevatten. De Eigenaar heeft er geen controle over en is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites/applicaties.

Sommige van deze links kunnen leiden naar sites/applicaties van derden die diensten verlenen via de Applicatie. In deze gevallen zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van de site/applicatie en voor het gebruik van de door derden opgestelde dienst van toepassing op de individuele diensten, waarvoor de Eigenaar geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

 • Privacy

De bescherming en verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met het Privacybeleid dat op de pagina te raadplegen is https://www.mylooking.com/privacy/ 

 • Toepasselijk recht en jurisdictie

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Italiaanse recht.

Voor Professionele gebruikers is voor elk geschil met betrekking tot de Toepassing, de uitvoering en de interpretatie van deze Voorwaarden de rechtbank van de plaats waar de Eigenaar gevestigd is bevoegd.

Datum 31/01/2024